अन्य रोकथाम स्रोतहरू

कृपया निम्न रोकथाम स्रोतहरू समीक्षा गर्न एक क्षण लिनुहोस्।

पेन्सिलभेनिया युवा सर्वेक्षण (PAYS)

 

म्याकगिल विश्वविद्यालय

 

DDAP रोकथाम

 

SAMHSA रणनीतिक फ्रेमवर्क

 

समस्या जुआ जागरूकता महिना (PGAM)

 

राज्य सम्बद्धहरू

 

राष्ट्रमंडल रोकथाम गठबन्धन

 

NSW युवा जुवा अध्ययन २०२० (अष्ट्रेलिया)

 

जुवा/गेमिङ विकार स्रोतहरू

 

'उत्तरदायी जुवा' र शैक्षिक स्रोतहरू